Voćarstvo za svakoga

HomePriprema tla
Priprema tla za sadnju voćnjaka ima poseban značaj, budući da baš od ovih radova u najvećoj mjeri ovisi uspjehu proizvodnji voća.
Ovdje ćemo iznijeti nekoliko naj važnijih načina kako se priprema tlo za podizanje voćnjaka nastojeći da se radne operacije poredaju po redosljedu radova.

Praktičnoj pripremi tla posvetit ćemo dosta pažnje, jer se većina voćnjaka na na individualnim gospodarstvima podiže na brežuljkastim terenima gdje je tlo naj češće tipa podzol.
Sve više se podižu voćnjaci u kraškom području. Tu su naj češće skeletna tla koja imaju dosta kamena i propusna su. Postojanjem mehanizacije i ova se tla daju osposobiti za intezivniju proizvodnju voća.Ako je na odabranom zemljištu za voćnjak prethodno bio stari voćnjak, šuma ili uopšte dugogodišnje drveće, priprema tla treba da traje dulje, više godina, budući da postoji opasnost da se zarazi korijen gljivičnim i bakterijalnim bolestima koje se razvijaju na ostacima korijena iskrčenog drveća. U takvim situacijama 2 do 3 godine treba tlo obrađivati, zasipati ga okopavinama ili travama i jače gnjojiti stajskim gnojem, pa tek iza toga pripremiti tlo za sadnju voćnjaka. Izuzetno može se i u takvim slučajevima izvršiti sadnja iste godine, ali treba prethodno tlo očistiti temeljito od ostataka korijena iskrčenog drveća pa nakon rigolanja pojačati gnojidbu organskim gnojivima.

U pripremi tla treba ispuniti nekoliko važnih uvjeta:

  • Da se tlo razlahli na što veću dubinu, kako bi se dublji slojevi mogli zračiti, te da se omogući što bolje i dublje zadržavanje stalne vlage.
  • Da se u tlo unesu stalne zalihe fosfora i kalija tako da se čestice gnjoiva rasporede po cijeloj dubini tla.
  • Da se u cijelini dobije što dublji sloj za nesmetani razvoj korijena na cijeloj površini tla, posebno da se uspostave mikrobiološki procesi -da se tlu dade "život".