Voćarstvo za svakoga

HomeUzgojni oblici trešnje
Trešnja se uzgaja naj češće u obliku etažne piramide, jer joj je etažna piramida najbliža prirodnom obliku.
Međutim, primjena strojeva u obradi, te zahtjevi za pogodnijom krošnjom radi berbe, i u većim prinosima uvjetovali su pogodnije uzgojne oblike i za trešnju.
Za primjenu strojeva najpogodniji uzgojni oblik je pravilna palmeta s kosim granama ili kombinacija palmete i piramide(prvi i drugi kat kao palmeta, a gornja etaža kao piramida).
Za niski uzgoj i gusti sklop pogodna je Bouche-Thomas "barka".
Kod uzgojnih operacija treba izbjegavati zimsku rezidb, a primjenjivati zelenu rezidbu i otklanjanje grana

Katna (etažna) piramida


Sadnja se vrši jednogodišnjim sadnicama.
Urano proliće prije kretanja vegetacije treba skratiti sadnice radi razgranavanja. Na koju će se visinu sadnice skratiti ovisi o visini debla.
Sadnice se prikraćuju na visinu veću za 25 do 30 cm od visine debla
Visina debla treba biti što niža zbog berbe (80 do 90 cm).
Izbor mladica za skeletne (primarne) grane vrši se čim mladice porastu oko 15 do 20 cm. Tada se izaberu 3 do 4 mladice pravilno raspoređene u bočnom pravcu, te da zatvaraju kut 0,79 do 87 rad (45 do 50 stupnjeva) u odnosu na provodnicu. Sve mladice, osim izabranih za skeletne bočne grane i provodnica, pinciraju se ili otklone u vodoravni položaj.br Tokom ljeta pinciraju se ili se savijaju preuranjene mladice na provodnici ako se bujnije razviju.
Narednih godine odabiru se grane druge etaže, a zatim eventualno i treće etaže. Razmak etaža je 100 do 150 cm.
Prilikom razgranjavanja tršanja stvara pri vrhu ljetorasa tzv. čvorove gdje se iz jednoga mjesta razvija mnogo mladica. U početku kretanja vegetacije treba većinu ovih mladica pincirati, a ostaviti samo manji broj mladica koje će se razvijati u sekudarne grane.
Ako se izvrše ljetne intervencije na vrijeme, nema potrebe vršiti zimsku rezidbu.


Pravilna palmeta s kosim granamaUzgoj trešnje i višnje u prvoj godini sličan je kao jabuke i
Početkom srpnja odaberu se mladice za osnovne grane, a sve ostale se poviju.

Prije odabiranja grana mladice koje namjeravamo odabrati, a ako nejednako rastu, treba im usmjeravati rast bilo da se malo priklanjaju ili otklanjaju.
Pri odabiranju mladica važno je da su dobro razvijene, a manje je važno da im je rast u pravcu redova, jer obje ove vrste imaju drvo jako savitljivo pa će osnovne grane kasnije biti lako usmjeriti u pravcu redova.

Ako slučajno u početku vegetacije nema tri mladice za skeletne grane, može se gornja mladica pinciati, pa će se nakon pinciranja razviti preuranjene mladice, od kojih će se odabrati osnovne grane, a gornja preuranjena mladica ostat će za provodnicu.
Odmah nakon izbora tri osnovne grane preostale preuranjene mladice treba pincirati i nešto kasnije otkloniti vezanjem.