Voćarstvo za početnike

HomeVišnja
Višnja i trešnja su srodne vrste voćaka.
Podloge , uzgojni oblici, ishran, zaštita od bolesti i štetnika i berba sve je dosta slično kao kod trešnje. Ako se u toj sličnosti ponešto razlikuje, to je bilo naznačeno u tekstu trešnje.

U tekstu višnje iznijeti će se specifičnosti koje su posebne za višnju. Tu su, prije svega, sorte, uzgojni oblici i rezidba. Proizvodnja višnje postaje sve konjukturbija. Proširenje prehranbene industrije u nas i svjetu sve više se traži višnja kao sirovina za preradu u mnogobrojne finalne proizvode (sokovi, koncetrati, sirupi, kompoti, marmelada, đemovi, slatka), zatim kao prirodni bojadiser, prirodni zakiseljivači, smrznuta višnja i drugo. Dosta se koristi u domaćinstvu za preradu. Neke sorte višnje, Koje sadrže manje kiseline, sve više se potrošači navikavaju da ih troše u svježem stanju kao stolno voće. Zbog toga ova voćna vrsta dobiva sve više društveni i proizvodi značaj.

stablo visnje

Prije podizanja nasada višne treba definirati namjenu voćnjaka. Pošto je višnja uglavnom sirovina, podizanje nasada višnje (ukoliko nije za preradu u domaćinstvu) u svakom slučaju trebalo bi biti organizirano. Zahtjev bi trebao poći od potreba prehrambene industrij. Unjega treba ukomponitati sve ekonomske i biološke komponente, koje će proizvodnji višnje osigurati trajnu stabilnost. Ističemo samo neke od tih komponenti:

  • Proizvodnju višnje treba locirati u blizini prerađivačkh objekata.

  • Proizvodnju treba koncetrirati. Ako se radi o privatnim gospodarstvima, ne treba biti tako važna površina nasada u jednom gospodarstvu. Važno je da je velika površina u užem području, da su površine u blizini puteva, kako bi se ekonomski organizirao otkup i otprema plodova.

  • Sortni sastav postaviti tako da sazrjevanje prispjeva postupno, da se što više ˝rastegne˝ sezona berbe, da bi se što više produžilo vrjeme prerade.

  • Treba precizirati hvalitetne osobine koje se zahtjevaju od ploda: boja soka, kiselost, sadržaj rastvorljivih tvari, krupnoća ploda, čvrstoća ploda, karakteristike za smrzavanje i slično.